Sanasto ja lyhenteet

AFV (Alternative Fuel Vehicle) = vaihtoehtopolttoaineella toimiva ajoneuvo

ANG (Absorbed/adsorbed natural gas) = kehitteillä oleva metaanin varastointiratkaisu, jossa metaani on absorboituneena/adsorboituneena huokoiseen materiaalin, jolloin sen kompressointi ei vaadi niin korkeaa painetta. Valmiita sovelluksia ei ole vielä saatavilla.

BGV (Biogas Vehicle) = biokaasuajoneuvo

Bi-Fuel-ajoneuvo= Kaksoispolttoainejärjestelmällä varustettu ajoneuvo (yleensä mahdollisuus käyttää kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta, muttei samanaikaisesti)

Biometaani = bioperäinen metaani eli käytännössä biokaasu ja synteettinen biokaasu (SBG)

CBG (Compressed Biogas) = kompressoitu (paineistettu) biokaasu

CMG (Compressed Methane Gas) = kompressoitu (paineistettu) metaani

CNG (Compressed Natural Gas) = kompressoitu maakaasu

Dual-fuel -ajoneuvo = ajoneuvo, jossa kaksoispolttoainejärjestelmä, joka käyttää molempia polttoaineita samanaikaisesti. Esimerkiksi dieseliä ja metaania käyttävä auto, jossa metaani on pääasiallisena polttoaineena ja sytytys tapahtuu dieselillä.

FFV (Flexible Fuel Vehicle) = ajoneuvo, jossa on yksi polttoainejärjestelmä, mutta jota voidaan käyttää useilla ei polttoaineilla. Esimerkiksi auto, jota voi ajaa bensiinin lisäksi etanolilla.

Konvertointi = muuntaminen kaasutoimiseksi

LBG (Liquefied Biogas) = nesteytetty biokaasu

LCBG -tankkausasema = CBG-tankkausasema, jonka kaasuvarasto on nesteytettynä biokaasuna, LBG:nä

LCNG -tankkausasema = CNG-tankkausasema, jonka kaasuvarasto on nestetytettynä maakaasuna, LNG:nä

LNG  (Liquefied Natural Gas) = nesteytetty maakaasu

LPG  (Liquefied Petroleum Gas) = nestekaasu (joka koostuu useimmiten propaanin ja butaanin seoksesta) . Nestekaasutoimisiin ajoneuvoihin ei voi tankata maakaasua tai biokaasua, koska niiden kaasujärjestelmää ei ole mitoitettu kestämään niin korkeaa painetta.

NGT (Natural Gas Technology) = maakaasuteknologia

NGV (Natural Gas Vehicles) = maakaasuajoneuvo tai laajemmin kaasuajoneuvo

OEM = Original equipment manufacturer (käytetään puhuttaessa tehdasvalmisteisista kaasuajoneuvoista)

Puukaasu eli häkäkaasu (kaasuttamalla puusta, hiilestä, turpeesta ym. valmistettava kaasu) ei ole metaanipolttoaine, sillä sen pääkomponentit ovat hiilimonoksidi CO (häkä) ja vety H2

RNG (Renewable Natural Gas) = biokaasu eli ”uusiutuva maakaasu”

SBG (Synthetic Biogas) = synteettinen biokaasu eli puusta ja muusta biomassasta termokemiallisesti valmistettu kaasu, joka on koostumukseltaan pääasiassa metaania

SNG (Synthetic Natural Gas) = synteettinen maakaasu on jostain  fossiilisesta energialähteestä (kivihiilestä,
turpeesta, raakaöljystä tms) termokemiallisesti valmistettu kaasu, joka on koostumukseltaan pääasiassa metaania